Hansjö, Oreälven

  Upp Ner Netto
IDAG 0 0 0
IGÅR 0 0 0
SENASTE VECKAN 4 1 3
HITTILS I ÅR 2224 252 1972

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...

 Räknarinfo

För Fortums vattenkraftverk vid Hansjö i Oreälven finns bl.a. följande driftsvillkor:

“Det skall åligga sökandebolaget att anlägga och för framtiden underhålla ett fiske för fångst av strömfisk jämte förvaringsanläggningar, allt efter anvisningar av vederbörande fiskeriintendent. Sökandebolaget har att ställa sig till efterrättelse de föreskrifter som meddelas av fiskeriintendenten rörande skötseln och utövandet av fisket, förvaring av fisk och annat som kan ha sammanhang med fisket eller med utnyttjandet av fisken” (1956-01-10 (Ans.D. 70/1952 samt St.D. 3/1353)).

I vattendomar där det hänvisats till Fiskeriverkets utredningskontor, fiskeriintendenten eller Fiskeristyrelsen har ansvaret gått över till tillsynsmyndigheten i det län verksamheten bedrivs. För fiskfällan i Hansjö ansvarar således länsstyrelsen Dalarna för anvisningar enligt villkoret i aktuell vattendom.

Fiskfällans konstruktion modifierades under år 2020 och är numera i drift under perioden 1 juni – 31 oktober. Fisk registreras i en kamera som sitter i en kameratunnel belägen strax innan förvaringsbassängen för infångad fisk. En lockvattenström går från bassängen ner till fiskfällans ingång och gör så att fisk som ansamlas nedströms kraftverket simmar in i fiskfällan. Fångsten redovisas löpande på www.fiskdata.se Öringar som fångas transporteras antingen upp till lekområden i Oreälven uppströms Hansjö och Unnåns kraftstationer, eller nyttjas i avelsarbetet som bedrivs vid Dalälvens vattenregleringsföretags (DVFs) kompensationsodling i Särna.


 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data från fiskräknaren vid Hansjö. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer för att identifiera och klassificera fiskar. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Hansjö bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan för att säkerställa resultatet.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Hansjö sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Tiva AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Hansjö eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.